Thương hiệu: Megasun
Sản phẩm: MGS-10HP-H
Công suất: 873 L/h
Bảo hành: 12 tháng

Liên hệ

Thương hiệu: Megasun
Sản phẩm: MGS-6HP-H
Công suất: 560 L/h
Bảo hành: 12 tháng

Liên hệ

Thương hiệu: Megasun
Sản phẩm: MGS-5HP-H
Công suất: 436 L/h
Bảo hành: 12 tháng

Liên hệ

Thương hiệu: Megasun
Sản phẩm: MGS-3HP-H
Công suất: 240 L/h
Bảo hành: 12 tháng

Liên hệ

Thương hiệu: Megasun
Sản phẩm: MGS-2.5HP-H
Công suất: 172 L/h
Bảo hành: 12 tháng

Liên hệ

Thương hiệu: Megasun
Sản phẩm: MGS-2HP-H
Công suất: 155 L/h
Bảo hành: 12 tháng

Liên hệ

Thương hiệu: Megasun
Sản phẩm: MGS-1.5HP-H
Công suất: 120 L/h
Bảo hành: 12 tháng

Liên hệ

Thương hiệu: Megasun
Sản phẩm: MGS-1HP-H
Công suất: 80 L/h
Bảo hành: 12 tháng

Liên hệ

Thương hiệu: Calorex
Sản phẩm: PRO-PAC 90BC
Công suất: 166 L/Phút
Bảo hành: 12 tháng

Liên hệ

Thương hiệu: Calorex
Sản phẩm: PRO-PAC 140BC
Công suất: 266 L/Phút
Bảo hành: 12 tháng

Liên hệ

Thương hiệu: Calorex
Sản phẩm: PRO-PAC 70BC
Công suất: 133 L/Phút
Bảo hành: 12 tháng

Liên hệ

Thương hiệu: Calorex
Sản phẩm: PRO-PAC 45BC
Công suất: 66 L/Phút
Bảo hành: 12 tháng

Liên hệ